Šis ir eksperimentāls ieraksts, apskatīsimies cik daudz mēs te varam pateikt un izteikties 😅

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!